Dječje gradsko vijeće

ŠTO JE DJEČJE GRADSKO VIJEĆE?

 

Povijest projekta:
Prateći svjetski trend razvoja modela i projekata koji potiču i razvijaju aktivno sudjelovanje djece (počeci u Francuskoj, zatim se šire u Belgiji, Švicarskoj, Portugalu, Njemačkoj, Italiji), neke udruge i institucije u Hrvatskoj inicirale su i provode projekte i programe u prilog aktivnog sudjelovanja mladih u ostvarivanju prava i potreba djece i jače uloge djece i mladih u lokalnoj zajednici i šire.

U prilog tomu, od 2000. godine u Hrvatskoj su se počela osnivati prva Dječja vijeća kao jedna od osmišljenih aktivnosti dječje participacije i neformalnog uključivanja djece osnovnoškolske dobi u lokalnoj zajednici (metodama koje odgovaraju djeci), a kojim se potiče i razvija suradnički i partnerski odnos djece i lokalnih tijela uprave i samouprave. Prva Dječja vijeća u Hrvatskoj u Slavonskom Brodu i Opatiji osnovana su na inicijativu Društava Naša djeca. Trenutno u Hrvatskoj djeluje 30 aktivnih Dječjih vijeća.

 

Uloga Saveza u usmjeravanju Dječjih vijeća:

Savez DND Hrvatske, kao nevladina udruga za djecu, od samih početaka osnivanja prvih Dječjih vijeća daje stručnu i organizacijsku podršku, u cilju popularizacije ideje Dječjih vijeća i ovog oblika dječje participacije, vodeći računa o njihovoj što većoj regionalnoj zastupljenosti.

Tako Savez poduzima inicijative za osnivanjem novih Dječjih vijeća, stručno razrađuje program Dječjih vijeća na osnovu domaćih i inozemnih iskustava iz toga područja te svjetskih i nacionalnih dokumenata za djecu, prati i analizira iskustva iz prakse aktivnih Dječjih vijeća u Hrvatskoj, organizira seminare i treninge za odrasle-voditelje i mentore Dječjih vijeća i jačanje mreže Dječjih vijeća.

 

Afirmacija Dječjih vijeća:

Iskustva dječje participacije predstavljena su na brojnim međunarodnim konferencijama za djecu, a po prvi put su djeca iz Dječjih vijeća Hrvatske zajedno s odraslima iznosila svoje zaključke na 6. međunarodnoj konferenciji „Dijete u gradu“, održanoj od 26.-28. rujna 2012. u Zagrebu.

Program Dječjih vijeća uvršten je i u Nacionalni plan aktivnosti za prava i potrebe djece od 2006.-2012. godine.

I za odrasle i za djecu, razvoj kulture sudjelovanja može predstavljati snažan oblik vježbanja demokracije. Afirmacija prava djece na sudjelovanje jedno je od temeljnih načela, a ujedno i najprogresivnijih novina Konvencije UN-a o pravima djeteta.

 

Podupiratelji projekta:

Savez društava Naša djeca Hrvatske i Ministarstvo socijalne politike i mladih


SPLITSKO DJEČJE GRADSKO VIJEĆE U MANDATU 2016.-2018.

NAZIV: Dječje gradsko vijeće Grada Splita

SJEDIŠTE: Obala kneza Branimira 17, Split

ČLANOVI: učenici 5. -8. razreda, predstavnici svih 27 osnovnih škola s područja Grada Splita

PREDSJEDNIK DJEČJEG VIJEĆA:

VODITELJICA: Anđelka Visković, prof.

VRIJEME ODRŽAVANJA SASTANAKA: Svaka tri mjeseca u trajanju od tri školska sata.

 


AKTIVNOSTI

 • Radni sastanci i sjednice;
 • Informiranje i upoznavanje s radom stručnih službi Grada Splita i drugih ustanova i institucija koje u svom radu skrbe o djeci;
 • Aktivno sudjelovanje u javnom životu na području grada;
 • Analiza stanja i prepoznavanje potreba djece u gradu;
 • Javno iznošenje mišljenja i prijedloga;
 • Informiranje djece i javnosti o svom radu, poduzetim aktivnostima i postignutim rezultatima;
 • Zalaganje za donošenje odluka i provođenje aktivnosti za poboljšanje kvalitete života djece u gradu;
 • Ostvarivanje suradnje s drugim Dječjim vijećima na području Republike Hrvatske.
2018.

NAJ-AKCIJA 2018. GODINA – „MOJ KVART, MOJA ULICA, MOJA SIGURNOST“

 

Cilj projekta

Uputiti dječje vijećnike i učenike na kvalitetno promišljanje o potencijalnim opasnostima na koje nailaze u svom kvartu, ulici ili okolini svoje škole, na utvrđivanje nadležnih tijela za rješavanje uočenih problema, ali i istovremeno utvrditi modele osobne zaštite od potencijalnih opasnosti dok se navedeni problemi ne riješe.

 

Program i sadržaj

Dječji vijećnici su potaknuli svoje kolege u školama da promišljaju i uočavaju probleme oko svoje škole, u svom kvartu i ulici te da time zajednički, svih 28 splitskih osnovnih škola, izrade Katalog uočenih problema kojeg bi predali Gradonačelniku Grada Splita kako bi on dao nalog nadležnim službama za rješavanje uočenih problema. Dječji vijećnici su vodili i koordinirali projekt, a svako dijete, svaki učenik svake splitske škole imao je priliku osobno dati prijedlog problema kojeg on smatra bitnim za djecu. Svaka škola je trebala izdvojiti dva najvažnija problema, glasovanjem na sjednicama Vijeća učenika splitskih osnovnih škola.

 

Provedba aktivnosti

 1. aktivnost: Početak provedbe – Sjednica Dječjeg gradskog vijeća Grada Splita (23. studenoga 2017.g.)

Na sjednici Dječjeg gradskog vijeća Grada Splita održanoj 23. studenoga 2017.g. dječji vijećnici su ukazali da imaju veliki broj problema u svom kvartu te da bi bilo dobro sustavno Gradonačelniku prezentirati te probleme. Za potrebe sustavnog i jednoobraznog prikaza problema, dogovoren je model obrasca kojeg treba popuniti svaka škola i dostaviti voditeljici Dječjeg gradskog vijeća Grada Splita do 31. siječnja 2018.g. kako bi materijale voditeljica mogla objediniti u Katalog prijavljenih problema.

 

 1. aktivnost: Sjednice Vijeća učenika u svih 28 splitskih osnovnih škola

Svaki dječji vijećnik je u svojoj školi u suradnji sa školskim koordinatorom i predsjednikom Vijeća učenika, održao je sjednicu na kojoj su učenici davali prijedloge uočenih problema te se dogovorili o metodologiji odabira dvaju problema kao onih koje će predložiti kao prioritetne. Članovi Vijeća učenika konzultirali su se sa svojim kolegama iz razrednih odjela koje predstavljaju u Vijeću učenika. Po završetku rada, popunili su službeni obrazac te ga uputili voditeljici Dječje gradskog vijeća Grada Splita.

 

 1. aktivnost: Izrada Kataloga uočenih problema i suradnja sa školama

Voditeljica Dječjeg gradskog vijeća zaprimila je prijedloge problema iz svih 28 splitskih osnovnih škola, kategorizirala ih, izradila Power Point prezentaciju te svakoj školi poslala one slajdove koji se odnose na tu školu, kako bi dječji vijećnik vidio kako izgleda materijal kojeg je u biti on poslao voditeljici. Zadaća svakog dječjeg vijećnika jest da na sljedećoj sjednici opiše oba problema na koje je ukazao.

 

 1. Prezentacija problema i Kataloga – Sjednica Dječjeg gradskog vijeća Grada Splita (22. ožujka 2018g.)

Na sjednici Dječjeg gradskog vijeća Grada Splita održanoj 22. ožujka 2018.g. dječji vijećnici su redom prezentirali probleme svoje škole. Svaki dječji vijećnik je prezentirao cijelom Dječjem vijeću po dva problema na koje ukazuju kolege iz njegove škole i koje je Vijeće učenika škole odabrao kao prioritete. Sjednici je nazočila Zamjenica gradonačelnika Grada Splita gđa. Hrgović kojoj je predsjednik Dječjeg gradskog vijeća službeno uručio primjerak Kataloga prijavljenih problema projekta „Moj kvart, moja ulica, moja sigurnost“. Zamjenica gradonačelnika obvezala se pokrenuti aktivnosti potrebne za rješavanje problema.

 

 1. aktivnost: Sjednica Dječjeg gradskog vijeća Grada Splita – Završetak i evaluacija projekta (6. lipnja 2018.g.)

Na sjednici Dječjeg gradskog vijeća Grada Splita, održanoj 6. lipnja 2018. godine potpredsjednica Dječjeg gradskog vijeća podnijela je Izvješće o provedbi projekta „Moj kvart, moja ulica, moja sigurnost“ u kojem je navela provedene aktivnosti, podatke do kojih su dječji vijećnici došli analizom problema koje uočavaju u svom kvartu i ulici. Zamjenica gradonačelnika Grada Splita  nazočila je sjednici i podnošenju Izvješća o provedbi projekta.

 

Tijekom sjednice obavljena je i evaluacija projekta od strane dječjih vijećnika. Dječji vijećnici su popunili anketni upitnik u kojem su iznijeli svoje stavove o samom projektu, suradnji koju su ostvarili tijekom provedbe projekta te svojoj želji da nastave rad u Dječjem gradskom vijeću i novim projektima.

 

2017.

NAJ-AKCIJA 2017. GODINA – Projekt „BI-PI-TRI: Budi pokretač, budi poduzetnik, busi pobjednik“

 

Cilj projekta

 

Upoznati dječje vijećnike i učenike splitskih osnovnih škola s procedurom dodjele sredstava/potpora iz gradskog proračuna, potaknuti ih na razvijanje kreativnih i inovativnih ideja kao podloge za razvoj poduzetništva te istovremeno povezivati poduzetničke ideje sa školskim kurikulumom u kojima se nalaze i aktualni gradski projekti za djecu: „Dioklecijanova škrinjica“, „Blago našeg Marjana“, „Mala splitska debata“ te ih povezivati s pet od 17 globalnih ciljeva iz Agende 2030 koje su kao prioritet utvrdili dječji vijećnici: iskorjenjivanje siromaštva, iskorjenjivanje gladi, zdravlje i dobrobit, kvalitetno obrazovanje te rodna ravnopravnost.

Provedba projekta

 

 1. Sjednica Dječjeg gradskog vijeća Grada Splita

Na sjednici koja je održana 24. studenoga 2016.g. dječji vijećnici su osmislili i razradili faze provedbe projekta. Imenovali su članove povjerenstava zaduženih za provedbu cijele natječajne procedure:

 • Povjerenstvo za pripremu natječaja;
 • Povjerenstvo za administrativnu provjeru;
 • Povjerenstvo za ocjenjivanje;
 • Povjerenstvo za žalbe.

Dječji vijećnici su na sjednici dali preporuke i upute članovima povjerenstava u svezi pripreme natječaja: prihvatljivi prijavitelji – natjecatelji, dokumentacija, rokovi, sredstva, faze natječaja i slično te provedbe ocjenjivanja/vrednovanja poduzetničkih ideja: što je važno vrednovati tj. bodovati.

 

 1. Rad Povjerenstva za pripremu natječaja – prezentacija projekta i objava natječaja

Dana 31. siječnja 2017.g. projekt je javno prezentiran. Prezentaciju su odradili dječji vijećnici, članovi Povjerenstva za pripremu natječaja. Vijećnici su prezentirali tekst i sve uvjete natječaja te Obrazac za prijavu kao dokument u kojeg se, kao prijava na natječaj, unose podaci o školskoj poduzetničkoj ideji, a potpisuje ga ravnatelj škole.

 

 1. Rad Povjerenstva za administrativnu provjeru

Povjerenstvo za administrativnu provjeru održalo je svoju sjednicu 8. ožujka 2017. godine. Zadaća im je bila da provjere jesu li prijave stigle u propisanom roku, je li prijava dostavljena na službenom obrascu te je li potpisana i pečatirana sukladno obvezama iz natječaja. Povjerenstvo je utvrdilo da se na natječaj objavljen na web-stranici „Grad Split – prijatelj djece“ u zadanom roku prijavilo 10 splitskih osnovnih škola s ukupno 13 projektnih prijedloga i da su svi uspješno prošli administrativnu provjeru te su upućeni u daljnju proceduru prema Povjerenstvu za ocjenjivanje.

 

Popis prijavljenih projekata:

 

R.BŠKOLANAZIV PROJEKTAPRIJAVITELJ (STRUKTURA)VODITELJ PROJEKTA
1OŠ BRDAŠkolsko dvorište, naša učionica! - izrada sunčanog sata Učenici petih razreda i Učenička zadruga „Mendula“Zrinka Banić, uč. njem. i fran. jezika; Ante Toni Vrdoljak, uč. matematike i voditelj učen. zadruge
2OŠ DOBRIMirisi i okusi iz školskog vrtaŠkolaIris Didić Mužić, pedagog 
3OŠ LUČACPlatnene vrećice - suvenir s potpisom kulturne baštine SplitaŠkolaAna Šabić, pedagog
4OŠ MANUŠ"Bedžem za dječja prava" Dječji forum „Splitska dica“Žana Vukičević, uč. razredne nastave 
5"Igrom upoznajmo zavičaj" Vijeće učenika, likovna grupaVesna Grubić, pedagog
6OŠ SKALICEPlanet – RAPDodatna i dopunska nastava kemije i biologije 7.raz. Anita Kružević, uč. biologije i kemije
7Dioklecijanovo Blago - Der Dioklatiansshatz Njemački jezik – izborna nastava 7.abc razredni o.Nikolina Perković, učit. njemačkog i engl. jezika
8OŠ SLATINELjudski sunčani sat ŠkolaAna Vukadinović, uč. matematike i fizike
9Pjat pun jubavi i zdravja ŠkolaSlavenka Barada, vjeroučiteljica 
10OŠ SPINUT"Potraga za Dioklecijanovim blagom" - didaktička igra Mali poduzetnici, 5.b razredni o. Lidija Čaljkušić, uč. razredne nastave
11OŠ SRINJINE"I<3 poljičica" - izrada edukativne vježbenice na poljičici Mladi knjižničari (7.b), dodatna nastava hrvatski jezik (7.a), eko-etno sekcija Poljičke zadrugeTea Radić, knjižničar 
12OŠ SUĆIDAR"Miris iz kamena" (mirisna svijeća u kamenom svijećnjaku) Učenici kreativne radionice, Učenička zadruga, Novinarska grupaAnita Karabatić, pedagog 
13OŠ VISOKA"Ćakula sa splickon dicon" - priručnik za dicu od splitske dice ŠkolaMara Marasović, pedagog 

 

 

Svi navedeni projekti ušli su u drugu natječajnu fazu, u postupak ocjenjivanja.

 

 1. Rad Povjerenstva za ocjenjivanje

Povjerenstvo za ocjenjivanje je od Povjerenstva za administrativnu provjeru zaprimilo 13 projektnih prijedloga koji su na natječaj pristigli iz 10 splitskih osnovnih škola i koji su prošli administrativnu provjeru.  Svoju sjednicu su održali 16. ožujka 2017. godine i tada su obavili postupak bodovanja koji je propisan natječajem. Članovi povjerenstva su bodovali pojedinačno, a konačan rezultat je utvrđen kao prosječan broj bodova svih članova Povjerenstva. U postupku bodovanja pojedinačnih projekata izuzeli su se članovi Povjerenstva koji dolaze iz škole čija se prijava u tom trenutku bodovala.

 

Povjerenstvo za ocjenjivanje je utvrdilo rang listu svih 13 projektnih prijedloga, a u finale su se plasirali projektni prijedlozi s najvećim brojem bodova (abecednim redom škola):

 • „Platnene vrećice – suvenir s potpisom kulturne baštine Splita“iz OŠ Lučac
 • „Pjat pun jubavi i zdravja“ iz OŠ Slatine
 • „Ćakula sa splickon dicon“ – priručnik za dicu od splitske dice iz OŠ Visoka.

 

 1. Susret s poduzetnicom

Sukladno natječajnoj proceduri, finalistima projekta osiguran je susret s poduzetnicom g-đom Helenom Budiša, dipl.oec., koja je 3. travnja 2017.g. od voditeljice Dječjeg gradskog vijeća, profesorice Visković, preuzela Obrasce za prijavu triju projektnih prijedloga – finalista natječaja: „Platnene vrećice – suvenir s potpisom kulturne baštine Splita“iz OŠ Lučac, „Pjat pun jubavi i zdravja“ iz OŠ Slatine te „Ćakula sa splickon dicon“ – priručnik za dicu od splitske dice iz OŠ Visoka kako bi se upoznala s predloženim poduzetničkim idejama finalista.

 

Gđa Budiša je proanalizirala sva tri poduzetnička projekta te je na radnom sastanku održanom 11. travnja 2017.g. u zgradi gradske uprave dječjim vijećnicima, učenicima – predstavnicima škola finalista te njihovim voditeljima predstavila vlastitu analizu predloženih projekata te dala prijedloge kako doraditi projekte, kako ih dovesti do razine uspješnosti u realizaciji te kvalitetne medijske prezentacije.

 

Finalisti su sve navedene primjedbe i prijedloge zabilježili te su imali pravo iskoristiti ih u pripremi svoga završnog predstavljanja projekta koje je planirano za Svečanu sjednicu Dječjeg gradskog vijeća Grada Splita koja će se održati 4. svibnja 2017.g., uoči Blagdana sv. Dujma i Dana grada Splita. Dogovoreno je da će svaka škola izraditi Power Point prezentaciju u trajanju do 10 minuta te da će školske projekte predstaviti dječji vijećnik i učenici škole.

 

 1. Proglašenje pobjednika projekta

 

Finale projekta i proglašenje pobjednika održano je na Svečanoj sjednici Dječjeg gradskog vijeća Grada Splita dana 4. svibnja 2017. g., uoči Blagdana sv. Dujma i Dana grada Splita. Sjednicu je otvorio predsjednik Dječjeg gradskog vijeća Dorian Dulčić, učenik 8. razreda OŠ Plokite. Jedna od točaka dnevnog reda sjednice bila je: Projekt „BI-PI-TRI: Budi pokretač, budi poduzetnik, budi pobjednik“ (finalna prezentacija i proglašenje pobjednika).

 

Finalisti su s osobitim ponosom i zadovoljstvom prezentirali projekte koje su vrijedno pripremali u svojim školama i koji su prema jasnim kriterijima ocjenjivanja dobili najviše ocjene i time ušli u finale natječaja. Predstavljanje projekata je održano prema utvrđenom rasporedu, abecednim redom škola – finalista natječaja. Učenici OŠ Lučac predstavili su svoj projekt „Platnene vrećice – suvenir s potpisom kulturne baštine Splita“, učenici OŠ Slatine svoj projekt „Pjat pun jubavi i zdravja“ te su učenici OŠ Visoka predstavili svoj projekt „Ćakula sa splickon dicon“ – priručnik za dicu od splitske dice.

 

Nakon odrađenih prezentacija Povjerenstvo za ocjenjivanje se izdvojilo iz programa Svečane sjednice te su odradili bodovanje triju finalista. Nakon završenog svoga vijećanja i zbrajanja bodova, predsjednica Povjerenstva je proglasila pobjednika natječaja tj. pobjednika cjelokupnog projekta. To je OŠ Visoka s poduzetničkom idejom „Ćakula sa splickon dicon“ – priručnik za dicu od splitske dice.

 

Plakat Projekt BPT_001

 

2016.

NAJ-AKCIJA 2016. GODINE – Projekt „Blago našeg Marjana“

 

Cilj projekta

 

Uključiti učenike u obrazovanje o zaštićenoj kulturnoj i prirodnoj baštini – Park-šumi Marjan te aktivnosti suradnje škola s upraviteljima dobara i širom lokalnom zajednicom radi stjecanja znanja, stavova i vještina o Park-šumi Marjan.

 

Znanje

Pomoći učenicima da razumiju i razviju znanje o pojmu zaštićene prirodne i kulturne baštine – Park-šumi Marjan; važnosti upravljanja Park-šumom Marjan što uključuje i organizaciju posjeta; vlastitoj prošlosti, osjećaju za lijepo, identitetu, pripadnosti; međusobnom djelovanju ljudi i okoliša.

 

Stavovi

Potaknuti učenike da razviju svijest o pojmovima lijepo, vrijedno, posebno, raznoliko, tradicionalno, zajedničko, baština; poštovanje za kulturnu i prirodnu raznolikost Park- šume Marjan; osjećaj podijeljene odgovornosti za njenu prirodnu i kulturnu baštinu te snažnu etiku u odnosu na njeno očuvanje; razmišljaju o mjerama koje se poduzimaju za zaštitu Park- šume Marjan.

 

Vještine

Pomoći učenicima da razviju sposobnost da poštuju Park-šumu Marjan i na odgovoran način postupaju kada je posjećuju te da je čuvaju i unaprjeđuju; sposobnost predlaganja i doprinosa rješavanju problema u vezi s pitanjima Park- šume Marjan; osnovne vještine kako bi mogli postati vodiči; sposobnost sudjelovanja u procesu ekološki održivog razvitka za buduće zdravlje planeta i njegovih ljudi.

 

 

Provedba projekta

 

Projekt „Blago našeg Marjana“ namijenjen je učenicima četvrtih razreda splitskih osnovnih škola (1.687 djece) koji, sukladno nacionalnom kurikulumu, u okviru nastave predmeta Priroda i društvo usvajaju znanja o prirodi, park-šumama i prirodnoj baštini. Projekt je ponuđen svim osnovnim školama, uvršten je u školske kurikulume te se u nastavi vodi kao izvanučionička i terenska nastava. Učenici u pratnji edukatora iz Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan te svojih učiteljica i učitelja prolaze duž 6 postaja Park-šume Marjan i na terenu stječu te objedinjavaju znanja iz prirode, biologije, povijesti i ekologije, a boravkom u prirodi se i rekreiraju.

 

Poučna šetnja kreće od Samostana sv. Frane, preko Platoa ispred Židovskog groblja, Prve vidilice, Platoa pored crkvice sv. Nikole i Prvog vrha te završava u Dječjem gradu. Tijekom šetnje učenici se upoznaju s biljnim vrstama koje rastu na Marjanu, kulturnim znamenitostima, ali i s podacima o tome koji su poznati Splićani svojim rođenjem, životom ili radom bili povezani s Park-šumom Marjan.

 

Nakon što svi učenici, tj. sve škole, odrade poučnu šetnju učenici izrađuju školski plakat, a njihovi radovi se predstavljaju na zajedničkoj izložbi. Za završetak projekta organiziran je i kviz znanja po grupama škola tj. poluzavršno i završno natjecanje, a potom se dodjeljuju priznanja i nagrade najuspješnijim učenicima i školama, sudionicima projekta.

 

 

Print

2015.

NAJ-AKCIJA 2015. GODINE – „GSPD2 – SPLITSKA DICA GRADE PORTAL ▪ GRAD SPLIT PRIJATELJ DJECE“

 

Cilj zajedničke akcije Dječjeg gradskog vijeća i učenika osnovnih škola Grada Splita jest izgradnja web-stranice „Grad Split – Prijatelj Djece“ koji će služiti djeci i odraslima u promoviranju prava i potreba djece na području Grada Splita. Svrha web-stranice jest i kontinuirano informiranje djece i odraslih o svim događanjima i sadržajima koji se u okviru institucija, ustanova i udruga daju na raspolaganje djeci, roditeljima, odgajateljima i svima koji u svom radu i životu u Gradu Splitu na bilo koji način brinu i skrbe od djeci.

 

1. dio Naj-akcije: Aktivnost Dječjeg gradskog vijeća Grada Splita
Članovi Dječjeg gradskog vijeća su na svojoj 4. radnoj sjednici održanoj 7. listopada 2015. godine u gradskoj vijećnici grada Splita analizirali potrebu za izgradnjom dječjeg portala – web-stranice Grada Splita te su radom u grupama odgovorili na postavljene zadatke i pitanja sljedećeg sadržaja:
– Elementi portala
– Poruke djece odraslima
– Poruke djece Gradonačelniku Grada Splita
Po završetku međusobnih konzultacija svaka grupa je popunila dobiveni formular – Izvješće radne grupe te je rezultat svoga rada prezentirala ostalim članovima Dječjeg gradskog vijeća.
Članovi Dječjeg gradskog vijeća su potom na sjednici dobili zadatak da istu aktivnost odrade u svom razrednom odjelu u danima 12. ili 13. listopada 2015. godine, da potom popune dobiveni formular Izvješća škole te uz poneku fotografiju sa školske aktivnosti odmah po obavljenom zadatku materijale upute voditeljici Dječjeg gradskog vijeća koja će materijal objediniti i kategorizirati te predati Odboru za informiranje i web-stranicu na daljnje postupanje.

 

2. dio Naj-akcije: Aktivnosti u osnovnim školama Grada Splita
U svim osnovnim školama Grada Splita (27 škola) barem po jedan razredni odjel je odradio zadaću rasprave o portalu tj. web-stranici, njenom sadržaju, namjeni te svim drugim elementima portala. Nadalje, učenici su raspravljali o svojim pravima i potrebama te uputili poruke odraslima, Gradonačelniku i gradskoj upravi Grada Splita. Svoja razmišljanja su objedinili u Izvješću škole koje su potom uputili voditeljici Dječjeg gradskog vijeća. Materijal su dopunili i fotografijama sa svojih školski aktivnosti. Ova aktivnost je obuhvatila cca 600 učenika.

 

3. dio Naj-akcije: Prezentacija akcije u splitskom Uredu pravobraniteljice za djecu
Dječji vijećnici su 15. listopada 2015. godine bili u radnoj posjeti splitskom Uredu pravobraniteljice za djecu na kojoj su se upoznali s radom Ureda, ali i prezentirali svoj rad koji uključuje i provedbu akcije „GSPD2“ te iskazali svoj interes da im Ured pomogne u izradi i bude partner portala.

 

4. dio Naj akcije: Rad Odbora za informiranje i web
Nakon prikupljenih mišljenja i stavova dječjih vijećnika i učenika osnovnih škola Grada Splita, Odbor za informiranje i web je održao svoj radni sastanak 17. studenoga 2015. godine na kojem je utvrdio konačan izgled i sadržaj web-stranice, te pregledao do tada pripremljene materijale za objavu. Dizajn web-stranice izrađen je prema uputama dječjih vijećnika, u suradnji sa Školom za dizajn, grafiku i održivu gradnju iz Splita.

 

5. dio Naj-akcije: Javna objava web-stranice „Grad Split – prijatelj djece“
Javna objava web-stranice je planirana za 24. studenoga 2015. godine na godišnjicu dobivanja počasnog naziva „Grad Split – prijatelj djece“. Svečanost objave web-stranice obavit će Odbor za informiranje i web-stranicu te opisati kako su „Splitska Dica Gradila Portal – Grad Split Prijatelj Djece“.

2014.

NAJ-AKCIJA 2014. GODINE – SPLITSKA DICA O KONVENCIJI

 

Tijekom Dječjeg tjedna,  u razdoblju od 6. do 10. listopada, u svih 27 osnovnih škola Grada Splita provedena je akcija „Splitska dica o Konvenciji“. Ovom akcijom su splitske osnovne škole dale svoj doprinos obilježavanju 25. godišnjice usvajanja Konvencije o pravima djeteta na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda. Akciju su vodili članovi Dječjeg gradskog vijeća sukladno zadatku kojeg su preuzeli na konstituirajućoj sjednici Vijeća održanoj 24. rujna  u Gradskoj vijećnici Grada Splita.

 

Posebnost ove akcije jest u tome što su nositelji akcije dječji gradski vijećnici, provodila se kao prva radna aktivnost novoosnovanog Dječjeg gradskog vijeća te se održavala u isto vrijeme po istim pravilima u svim osnovnim školama Grada Splita.

 

Dječji gradski vijećnici su dobivenu prezentaciju o Konvenciji o pravima djeteta prenijeli članovima Vijeća učenika, a oni su dalje istu odradili u svojim razrednim odjelima. Po završetku prezentacije razredni odjeli su aktivno sudjelovali u radu neke od ponuđenih 8 radionica: „Igra s imenima“, „Ruke u vis!“, „Iskorak“, „Razbijanje kruga“, „Prava proizlaze iz potreba“, „Simboli prava djeteta“, „Identiteti – diskriminacija – različitosti“ i „Decentracija“ koje su prilagođene uzrastima I. – VIII. razreda. Školama je također ostavljena mogućnost odrađivanja neke radionice izvan onih koje su već pripremljene i ponuđene. Za vrijeme rada u razrednim odjelima članovi Vijeća učenika su vodili bitne zabilješke i dokumentirali rad raznim fotografijama, plakatima i sl. Sva iskustva iz razrednih odjela preko članova Vijeća učenika su prenesena dječjem gradskom vijećniku, a on će iskustva svoje škole prenijeti kroz osobno izvješće na sjednici Dječjeg gradskog vijeća koja će se održati krajem listopada.

 

Dječji gradski vijećnik je aktivnosti u svojoj školi provodio u suradnji s koordinatorom škole za Dječje gradsko vijeće, a radi se o osobi pedagoške struke koju je  imenovao ravnatelj. Sukladno uputama, Koordinacijskom odboru su 13. listopada dostavljena kratka izvješća o provedenoj akciji na razini škole zajedno s pratećim fotografijama.

 

Sukladno odluci Koordinacijskog odbora Grada Splita za provođenje akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ provedena akcija će biti kandidirana za NAJ – AKCIJU 2014. godine. Kandidatura se podnosi Savezu društava Naša djeca Hrvatske kao sastavni dio kandidature Grada Splita za dobivanje statusa „Grada – prijatelja djece“. Uspješnim provođenjem akcije „Splitska dica o Konvenciji“ djeca osnovnih škola našeg Grada su pokazala svoju spremnost preuzimanja i kvalitetnog obavljanja povjerenih zadataka te veliku kreativnost svih sudionika akcije koju će dječji vijećnici javno prezentirati na idućoj sjednici Dječjeg gradskog vijeća.

 

2017./2018.

NAJ-PROJEKT 2017./18. GODINA – „SPLITSKI DJEČJI PRORAČUN“

 

Cilj projekta

Jačanje kompetencija dječjih vijećnika i učenika splitskih osnovnih škola iz područja građanskog odgoja s posebnim naglaskom na financijsku pismenost.

Specifični ciljevi su:

 • Upoznati dječje vijećnike s pojmovima: izvršno tijelo, predstavničko tijelo i upravna tijela te proračunom i financijskim sustavom grada (jedinice lokalne samouprave), načinom ostvarivanja prihoda te utvrđivanja rashoda gradskog proračuna.
 • Utvrditi metodologiju izračuna sredstava koja se iz gradskog proračuna, u užem i/ili širem smislu, izdvajaju za djecu Grada Splita – temelj „Splitskog dječjeg proračuna“. 

 

Sažetak projekta

Projektom „Splitski dječji proračun“ ojačane su kompetencije dječjih vijećnika iz područja građanskog odgoja, s posebnim naglaskom na financijsku pismenost. Dječji vijećnici su se upoznali s elementima gradskog proračuna, osmislili su metodologiju izračuna sredstava koja se iz gradskog proračuna, u užem i/ili širem smislu, izdvajaju za djecu Grada Splita te su dali svoje prijedloge programa za koje bi željeli da se osiguraju sredstva u narednim gradskim proračunima kako bi proračuni bili što više „dječji“. U iznošenju prijedloga i donošenju odluka dječji vijećnici su se konzultirali sa svojim kolegama, učenicima i članovima Vijeća učenika svih 28 splitskih osnovnih škola.

 

Opis problema/procjena potrebe djece u zajednici

Proračunom Grada Splita osiguravaju se sredstva za financiranje programa, projekata i aktivnosti usmjerenih prema svim građanima. Udio djece u ukupnoj populaciji Grada Splita je cca 21%. Dječje vijećnike je zanimalo koliki je udio sredstava koji se izdvajaju za programe, projekte i aktivnosti za djecu. Je li, i koliko, veći od 21%? Što je s programima koji su općeg karaktera, ali indirektno u većoj ili manjoj mjeri jesu usmjereni na djecu ili ih djeca u najvećoj mjeri koriste? Kako njih vrednovati? Kako pripremati proračun? U pripremi gradskog proračuna potrebno je konzultirati korisnike i vidjeti što su njihove stvarne potrebe i prioriteti. Provedbom projekta „Splitski dječji proračun“ dječji vijećnici su obavili analizu gradskog proračuna, dali svoje prijedloge i time se direktno uključili u život svoje lokalne zajednice.

 

Provedba aktivnosti

 1. aktivnost: Sjednica Dječjeg gradskog vijeća Grada Splita – Početak provedbe projekta, podjela zaduženja među dječjim vijećnicima

Na 6. sjednici Dječjeg gradskog vijeća Grada Splita, održanoj 23. studenoga 2017. godine, raspravljalo se o važnosti gradskog proračuna i njegove usmjerenosti na građane, a posebice na djecu i njihove potrebe. Dječji vijećnici su se podijelili u sedam radnih skupina, u svakoj po četiri člana, kako bi međusobno podijelili obiman posao analize cjelovitog gradskog proračuna. Formirane su radne skupine: (1) Ured Grada, zajednički poslovi i financije; (2) Izgradnja i komunalni poslovi; (3) Kultura; (4) Sport; (5) Obrazovanje; (6) Socijalna i zdravstvena skrb te (7) Gospodarstvo i ostala upravna tijela. Zadaća je svake radne skupine bila upoznati se s pojmom gradskog proračuna, prihoda i rashoda, programa javnih potreba, poslova upravnih tijela, utvrditi iznose i udio sredstava koji se izdvajaju za programe, projekte i aktivnosti za djecu te dati prijedloge za unapređenje gradskog proračuna i programa javnih potreba kako bi ga se dodatno ojačalo u smislu usmjerenosti prema djeci. 

Dječji vijećnici su dogovorili značenje pojmova „proračun u užem smislu“ (sredstva usmjerena neposredno na djecu) i „proračun u širem smislu“ (sredstva usmjerena neposredno na djecu, na djecu kao standardne građane Splita, na mlade, mlade i djecu, odrasle i dijelom na djecu i slično).

 

 1. aktivnost: Pojedinačni sastanci sedam radnih skupina

Sastanci radnih skupina održani su 23., 24., 25. i 26. siječnja 2018. godine. U uvodnom dijelu svakog sastanka dječji vijećnici su se upoznali sa značenjem pojmova i ulogom: izvršnog tijela (Gradonačelnik i Zamjenici gradonačelnika), predstavničkog tijela (Gradsko vijeće), upravnih tijela te proračuna, sve sukladno zakonima koji reguliraju njihov rad i donošenje akata poput Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Zakona o proračunu.

Svaka radna skupina se upoznala s Proračunom Grada Splita za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu, strukturom prihoda i rashoda te pojedinačnim programskim rashodima prema razdjelima (upravnim tijelima). Tijekom susreta s predstavnicima upravnih tijela dječji vijećnici su se pobliže upoznali s programima, projektima i aktivnostima iz tog resora, a posebice s onima koje se odnose na djecu i/ili mlade Grada Splita.

Nakon obavljenog uvida u rad upravnih tijela, svakom programu, projektu i aktivnosti dodijeljen je ponder u rasponu 0,00 – 1,00. Svaka radna skupina je svoje prijedloge pondera i izmjena/dopuna programa gradskog proračuna uputila na raspravu Predsjedništvu radnih skupina.

 

 1. aktivnost: Sastanak Predsjedništva radnih skupina

Predsjedništvo radnih skupina činili su predsjednici svih sedam pojedinačnih radnih skupina. Svaki je od predsjednika radnih skupina, na sastanku održanom 15. veljače 2018. godine, predstavio prijedloge pondera koji su utvrđeni na radnoj skupini koju predstavlja, uz obrazloženje što pojedini ponder znači i zašto baš toliko iznosi. Nakon iznošenja svih prijedloga i obavljene rasprave, predsjedništvo je utvrdilo popis svih pondera, obrazloženja i pojedinačne iznose.

Uz pondere, na Predsjedništvu su raspravljeni i prijedlozi za unaprjeđenje gradskog proračuna, i pripadajućih programa javnih potreba, kako bi on u još kvalitetnijem obliku bio usmjeren prema djeci Grada Splita.

Izrađeni materijal upućen je na raspravu i donošenje Dječjem gradskom vijeću koje ima pravo predložene iznose i obrazloženja mijenjati te uz potrebnu većinu izglasati konačan popis, obrazloženja i iznose pondera te izmjene/dopune programa gradskog proračuna. 

 

 1. aktivnost: Javna prezentacija projekta

Javna prezentacija projekta „Splitski dječji proračun“ održana je 21. veljače 2018. godine. Prezentaciju su održali članovi Predsjedništva radnih skupina, na način da je svaki član predstavio zaključke radne skupine koju predstavlja. Održana je Power Point prezentacija te je na kraju prezentacije predsjednik Dječjeg gradskog vijeća utvrdio zaključke Predsjedništva te po prvi puta javno obznanio podatak da Grad Split iz svoga proračuna 22,04% sredstava (226.377.497 kn) izdvaja za programe, projekte i aktivnosti neposredno usmjerenih na djecu što čini dječji proračun „u užem smislu“, a „u širem smislu“ taj udio iznosi 44,63% (458.286.987 kn). 

 

 1. aktivnost: Sjednica Dječjeg gradskog vijeća Grada Splita – Usvajanje materijala dobivenog od Predsjedništva radnih skupina

Na sjednici Dječjeg gradskog vijeća članovi Predsjedništva radnih skupina održali su prezentaciju koju su javno predstavili i predstavnicima medijima 21. veljače 2018. godine. Cilj ovog predstavljanja bio je upoznati sve dječje vijećnika o radu i rezultatima svih sedam radnih skupina, ali i pokazati dječjim vijećnicima na koji način trebaju u svojim školama u narednih mjesec dana obaviti predstavljanje projekta na Vijećima učenika.

Po završetku prezentacije, otvorena je rasprava o prijedlozima pondera i programa gradskog vijeća te je potom jednoglasno usvojen materijal kojeg je predložilo Predsjedništvo. Dogovoreno je da će se izmjene materijala izvršiti ukoliko bude značajnih prijedloga izmjena koje će se do 30. travnja 2018. godine dobiti iz svih 28 splitskih osnovnih škola.

 

 1. aktivnost: Prezentacija projekta na Vijećima učenika splitskih osnovnih škola

Krajem ožujka i tijekom travnja 2018. godine u svih 28 splitskih osnovnih škola održane su sjednice Vijeća učenika na kojima su dječji vijećnici prezentirali projekt „Splitski dječji proračun“ i zaključke koje je dalo Predsjedništvo radnih skupina Dječjeg gradskog vijeća. Dječji vijećnici su koristili istu Power Point prezentaciju koja je korištena pri javnoj prezentaciji projekta medijima.

Nakon rasprave na sjednici Vijeća učenika, dječji vijećnici su zajedno sa svojim školskim koordinatorima popunili obrazac Školsko izvješće dječjeg vijećnika o projektu „Splitski dječji proračun“ u kojem su naveli podatke o održanoj sjednici, prijedloge za izmjene/dopune pondera te prijedloge za izmjene/dopune programa proračuna Grada Splita. Sva školska izvješća su dostavljena voditeljici DGV-a kako bi ih mogla objediniti i kategorizirati prijedloge pristigle iz škola.

 

 1. aktivnost: Sjednica Dječjeg gradskog vijeća Grada Splita – Završetak i evaluacija projekta

Na sjednici Dječjeg gradskog vijeća Grada Splita, održanoj 6. lipnja 2018. godine potpredsjednica Dječjeg gradskog vijeća podnijela je Izvješće o provedbi projekta „Splitski dječji proračun“ u kojem je navela provedene aktivnosti, podatke do kojih su dječji vijećnici došli analizom gradskog proračuna te prijedloge za poboljšanje gradskog proračuna kako bi on još više bio „dječji“. Prijedlozi su pristizali iz svih splitskih osnovnih škola i grupirani su u osam kategorija: (1) Odgoj i obrazovanje; (2) Sigurnost oko škole; (3) Kultura; (4) Sport; (5) Igra i rekreacija; (6) Zdravlje i zaštita okoliša; (7) Promet i javni prijevoz i (8) Rad Dječjeg gradskog vijeća i dječja participacija. Zamjenica gradonačelnika Grada Splita  nazočila je sjednici i podnošenju Izvješća o provedbi projekta.

 

Tijekom sjednice obavljena je i evaluacija projekta od strane dječjih vijećnika. Dječji vijećnici su popunili anketni upitnik u kojem su iznijeli svoje stavove o samom projektu, suradnji koju su ostvarili tijekom provedbe projekta te svojoj želji da nastave rad u Dječjem gradskom vijeću i novim projektima.

 

2016./2017.

Projekt „Split očima djeteta“

 

Cilj projekta

 

Projektom „Split očima djeteta“ želi se potaknuti djecu na aktivno promišljanje o svim vrijednostima koje ima grad Split, o načinima kako te vrijednosti čuvati, prepoznati njihovu ugroženost te jasno utvrditi što djeca, a što odrasli, mogu učiniti za njihovu zaštitu i kvalitetno očuvanje. Koncept ovog projekta direktno je usmjeren na jedan od 17 globalnih ciljeva UN-a, onaj o „Održivim gradovima i održivim zajednicama“.

 

Provedba projekta

 

 1. Upoznavanje dječjih vijećnika sa 17 globalnih ciljeva UN-a

S obzirom da se Savez društava Naša djeca Hrvatske uključio u svjetsku kampanju promocije UN-ovih 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj za razdoblje do 2030. godine, i splitsko Dječje gradsko vijeće se uključilo u kampanju. Na sjednici Dječjeg gradskog vijeća, održanoj 5. listopada 2016. godine, dječji vijećnici su upoznati s globalnim ciljevima, na način da je svaki cilj posebno prezentiran, a potom su dječji vijećnici radom u grupama analizirali ciljeve te ukazali na naše lokalne, splitske prioritete. Iz ove aktivnosti globalni cilj broj 11 „Održivi gradovi i održive zajednice“ postao je moto projekta „Split očima djeteta“.

 

 1. Odluka o pokretanju projekta „Split očima djeteta“

 

Dječji vijećnici su na svojoj sjednici održanoj 23. ožujka 2017. godine donijeli odluku o pokretanju projekta“Split očima djeteta“ te su na istoj sjednici odradili prvu aktivnost. Podijelili su se u šest grupa i svaka grupa je trebala osmisliti 27 pojmova koji opisuju grad Split. U osmišljavanju pojmova dječji vijećnici su imali na raspolaganju raznu literaturu o Splitu, a zadatak im je bio da u mnoštvu pojmova odaberu baš one koji čine splitsku prepoznatljivost koju treba očuvati. Potom su se napisani pojmovi čitali, jedan po jedan, redom iz svake grupe. Time je, kroz nekoliko krugova čitanja, formirana lista od 27 pojmova. Lista je ispisana na ploči, a potom je svakom pojmu trebalo pridružiti po jednu splitsku osnovnu školu. Imena škola bila su ispisana na malim papirima te su ih izvlačili redom svi dječji vijećnici. Time je svaki dječji vijećnik dobio svoj radni zadatak kojeg treba, u zadanom roku, odraditi s kolegama iz svoje škole. Cijeli rad je pratilo Povjerenstvo dječjih vijećnika koje su činili predsjednik sa svoje dvije zamjenice.  Po završetku rada, utvrđena je lista zaduženja dječjih vijećnika i škola u projektu. Dječji vijećnici su preuzeli obvezu da u svojoj školi, zajedno sa svojim školskim kolegama obrade navedeni pojam, opišu ga, upoznaju se sa problemima koji postoje ili mogu nastati oko tog pojma, te ukažu na modele rješavanja ili sprječavanja nastanka problema. Pri tome je potrebno prepoznati načine kako djeca i kako odrasli mogu utjecati na sprječavanje ili rješavanje problema. Nadalje, dječji vijećnik o tom pojmu i s obrađenim sadržajem treba izraditi školski plakat te ga do 24. travnja 2017. godine dostaviti voditeljici dječjeg vijeća kako bi ga stručno Povjerenstvo moglo ocijeniti i donijeti odluku o pobjednicima u kategorijama: „Najljepši umjetnički izričaj“ i „Najbolji sadržaj“.

 

 

 1. Rad u školama – analiza pojmova, rasprava i izrada plakata

Svi dječji vijećnici su uspješno izvršili svoj zadatak te su u suradnji sa svojim školskim kolegama izradili plakate s kojima su predstavili pojam kojeg su dobili kao svoj zadatak. Svi plakati, njih 27 dostavljeni su u zadanom roku, do 24. travnja 2017. godine voditeljici Dječjeg gradskog vijeća.

 

 

 1. Rad Povjerenstva za ocjenjivanje radova (plakata)

Povjerenstvo za ocjenjivanje radova u okviru provedbe projekta „Split očima djeteta“ imenovala je predsjednica Koordinacijskog odbora Grada Splita, a u njegovu sastavu je pet dječjih vijećnika, dvije profesorice hrvatskog jezika i jedna likovne umjetnosti. Povjerenstvo je na svojoj sjednici održanoj 2. svibnja 2017. godine pregledalo svih 27 pristiglih radova te odredilo pobjednike projekta. Informaciju o pobjednicima članovi Povjerenstva su predali predsjednici Koordinacijskog odbora Grada Splita, a taj podatak je ostao tajnom sve do održavanja finala projekta i proglašenja pobjednika koje je planirano za Svečanu sjednicu Dječjeg gradskog vijeća.

 

 1. Finale projekta – proglašenje pobjednika

Finale projekta održano je u okviru Svečane sjednice Dječjeg gradskog vijeća koja je održana 4. svibnja 2017. godine, uoči blagdana sv. Dujma i Dana grada Splita. Pomoć u pripremi Svečane sjednice dali su zaposlenici Ureda grada i Službe zajedničkih poslova Grada Splita. Na sjednici je bilo nazočno svih 27 dječjih vijećnika i njihovih zamjenika, školski koordinatori, ravnatelji škola, Povjerenica Vlade RH za Grad Split i predsjednica Koordinacijskog odbora Grada Splita, koja je ujedno i voditeljica Dječjeg gradskog vijeća. Na svečanoj sjednici nastupio je i Dječji zbor „Corona“ Glazbene škole Josipa Hatzea, a sve nazočne su pozdravili Dorian Dulčić (predsjednik Dječjeg gradskog vijeća), prof.dr.sc. Branka Ramljak  (Povjerenica Vlade RH za Grad Split) i prof. Anđelka Visković (predsjednica Koordinacijskog odbora i voditeljica Dječjeg gradskog vijeća Grada Splita).

Predstavnici Povjerenstva za ocjenjivanje radova (plakata) proglasili su pobjednike u kategorijama „Najljepši umjetnički izričaj“ i „Najbolji sadržaj“, a nagrade im je uručio Dorian Dulčić, predsjednik Dječjeg gradskog vijeća. Po završetku Svečane sjednice Dorian Dulčić je, u atriju zgrade gradske uprave, službeno otvorio izložbu radova „Split očima djeteta“.

 

 1. Izložba plakata u atriju zgrade gradske uprave

Svi plakati su izloženi u atriju zgrade gradske uprave. Tehničku pomoć u pripremi izložbe dali su zaposlenici Službe zajedničkih poslova Grada Splita. Izložba je otvorena 4. svibnja 2017. godine, na Svečanoj sjednici Dječjeg gradskog vijeća, a izložene radove su zaposlenici gradske uprave i građani koji su dolazili u gradsku upravu vrijedno promatrali i čitali poruke djece narednih mjesec dana.

 

Priznanje - Split očima djeteta
 

 
 

2015./2016.

Projekt „Mala splitska debata“

Mala splitska debata

Nositelji projekta

Osnovne škole i učenici Grada Splita, Dječje gradsko vijeće Grada Splita, Koordinacijski odbor projekta „Grad Split – prijatelj djece“

 

Vrijeme provedbe projekta

Listopad 2015. godine – travanj 2016. godine

 

Namjena projekta

Znanje

Debata kao oblik slobodne aktivnosti u školama pridonosi ostvarivanju niza odgojno obrazovnih ciljeva. Kroz debatu se učenici upoznaju s društvenim problemima, uče kritički misliti i pripremaju se za aktivno sudjelovanje u demokratskom životu. Učenici usvajaju retoričke i argumentacijske vještine, pravila debatiranja i ponašanja, ali i konkretne sadržaje obrazovanja za demokraciju kao što su pravo, vlast, država, sloboda, ravnopravnost itd. Učenici mogu raspravljati o konkretnom problemu (kao npr. o nasilju u školama), istraživati materijale vezane uz problem, artikulirati određeni stav i iznijeti ga u javnost te tako djelovati na oblikovanje javnog mišljenja, a posredno i na donošenje odluke. Od pasivnih promatrača učenici postaju aktivni sudionici u donošenju odluka važnih za školu i lokalnu zajednicu te su kreatori u nizu projekata kojima se poboljšava kvaliteta života u gradu (od izgradnje parkova i igrališta za djecu, brige za okoliš, promoviranja zdravih stilova života i sl.).

 

Stavovi

Debata razvija potrebu uvažavanja drugih i toleranciju prema onima koji misle različito te potiče formiranje vlastitog mišljenja zasnovanog na činjenicama, a ne predrasudama. Također razvija dijalog zasnovan na argumentima te uči odgovornom ponašanju i demokratskoj kulturi. Promovirajući kod mladih civilizacijske i humanističke vrijednosti debata pridonosi izgradnji dobro informiranih i odgovornih građana.

 

Vještine

Bavljenje debatom pomaže razvijanju govorničkih vještina i sigurnosti u javnom nastupu, formiranju argumenata i njihovom pobijanju, suradnji i timskom radu u stvaranju zajedničke strategije, kritičkom mišljenju i preispitivanju vlastitih stavova, usvajanju političke kulture i razvijanju građanske svijesti.

 

Način realizacije

Za učitelje/nastavnike: stručni seminari, predavanja, ogledna debata u izvedbi učenika srednjih škola.

Za učenike: ogledna debata u izvedbi učenika srednjih škola, debata u školama, javna debata u gradskoj vijećnici.

 

 

Način provedbe i praćenja

Izrada plakata u svrhu promoviranja javne debate. Popis tema predloženih za debatu. Sustav natjecanja po školama – eliminacijski. Izbor najboljih ekipa za javnu debatu.

Dječji forum

ŠTO JE DJEČJI FORUM?

 

Opis projekta:

Dječji forum je aktivnost djece u slobodnom vremenu za upoznavanje i ostvarivanje prava djeteta. Polazište za rad Dječjeg foruma je Konvencija UN-a o pravima djeteta, koja djeci, između ostalog, jamči pravo na izražavanje svojeg mišljenja, pravo na zahtijevanje svih informacija, pravo na slobodno vrijeme i igru i pravo na mirno okupljanje i na udruživanje.

 

Opći cilj:

Osviještenost djece i odraslih o važnosti ostvarivanja prava djeteta i aktivnoj dječjoj participaciji u životu lokalne zajednice i u širim razmjerima, te o važnosti odgoja i obrazovanja djece za mir i nenasilno rješavanje sukoba i demokratsko građanstvo.

 

Projekt podupiru:

Savez društava Naša djeca Hrvatske i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta


SPLITSKI DJEČJI FORUM

NAZIV: Dječji forum „Splitska dica“

SJEDIŠTE: OŠ Manuš, Vukovarska 11, Split

ČLANOVI: Učenici 3. – 8. razreda OŠ Manuš.

VODITELJICA: Žana Vukičević, prof.

VRIJEME ODRŽAVANJA SASTANAKA: Svaka dva tjedna po dva školska sata.


AKTIVNOSTI

 • Radni sastanci DF-a;
 • Okrugli stol DF-a, rasprave o pojedinim temama;
 • Dopisivanje s djecom iz drugih zemalja;
 • Istraživanje i sakupljanje programskog gradiva;
 • Priredbe, kvizovi znanja i izložbe;
 • Zidne novosti DF-a i druge informativne djelatnosti;
 • Ankete među djecom i odraslima;
 • Poruke na javnim mjestima;
 • Sudjelovanje na zajedničkim okupljanima djece;